Dự án cung cấp thang máy cho Cục quản trị Trung ương, số 1A Hùng Vương
Trụ sở BHXH huyện Lục Nam
Trang thiết bị y tế
Medical facilities
Điều hòa không khí
Air-conditionners
Cung cấp thuốc, dược phẩm
Supply of medicine, pharmaceutical products

Công ty cổ phần Bio – Pham cam kết thỏa mãn khách hang bằng các dịch vụ và sản phẩm có chất lượng ngày càng cao, phù hợp với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn, văn bản pháp quy và luật pháp Nhà nước

Công ty đặc biệt quan tâm đến hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời thường xuyên duy trì, cải tiến có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng và coi đây là sức mạnh và động lực phát triển của Công ty

Chính sách chất lượng của Công ty được toàn thể mọi cán bộ công nhân viên kể cả những người mới được tuyển dụng thấu hiểu, áp dụng và duy trì

Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Bio – Pham có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng, thuốc và trang thiết bị y tế.

Nghiêm chỉnh thực hiện những nội quy của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008

loader